ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรุณี ธีระสุนทร
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบคณะกรรมการสภา
หน้าที่ในกลุ่ม : ที่ปรึกษา